спорттық-сауықтыру туризмі

«Спорттық және емдік-сауықтыру туризмі» оқу траекториясы «туризм нұсқаушысы» қосымша біліктілігін алу бойынша мамандандыруға бағытталған екі пәнді қамтиды.
 1 семестр  2 семестр
 1. Экология және тұрақты даму
 2. Информатика
 3. Қазақ (орыс) тілі
 4. Топография негіздері және аймақтарды бағдарлау
 5. Қазақстан географиясы
 6. Мамандыққа кіріспе
 7. Шет тілі
 1. Қазақстан тарихы
 2. Саясаттану
 3. Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
 4. Қазақ (орыс) тілі
 5. Туризмдегі шет тілі
 6. Туризмтану негіздері
 7. Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы және тактикасы
 8. Туристік жорықтарды ұйымдастыру
 9. Оқу іс-тәжірибесі
 3 семестр  4 семестр
 1. Философия
 2. Әлеуметтану
 3. Шет тілі
 4. Құқық негіздері
 5. Экономикалық теория негіздері
 6. Туризм тарихы
 7. Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру
 1. Шет тілі
 2. Курорттану
 3. Туристік қызметтің нормативтік-құқықтық негіздері
 4. Туризм менеджменті
 5. Туризмдегі бухгалтерлік есеп
 6. Спорттық туризм
 7. Оқу-өндірістік іс-тәжірибесі
5 семестр 6 семестр
 1. Кәсіби қазақ (орыс) тілі
 2. Кәсіби бағытталған шет тілі
 3. Іскерлік этикет
 4. Туризм маркетингі
 5. Туризм инфрақүрылымы
 6. Саяхаттану
 7. Экологиялық туризм
 1. Қонақ үй шаруашылығы
 2. Мейрамхана бизнесі
 3. Бизнес-шет тілі
 4. Халықаралық туризм географиясы
 5. Жасөспірімдер туризмі
 6. Туристің моральді-психологиялық дайындығы
 7. Туризмнің арнайы түрлері
7 семестр 8 семестр
 1. Іскерлік шет тілі
 2. Емдік-сауықтыру туризмі
 3. Туризм инструкторын дайындау әдістемесі
 4. Туризмдегі ақпараттық-жарнама қызметі
 5. Туризмдегі жаңа ақпараттық технологиялар
 6. Туризмдегі ғылыми-зерттеу қызметі
 7. Ойын-сауық индустриясы
 1. Өндірістік іс-тәжірибе
 2. Дипломалды іс-тәжірибе
 3. Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан
 4. Диплом жұмысын (жоба) жазу және қорғау

 

5В090200 «Туризм» мамандығының студенттері «Спорттық және емдік-сауықтыру туризмі» білім беру траекториясының шеңберінде Қазақстан мен Алматы облысының аумағында өтетін жорықтарға  шығады ( қиындық санаттары I, II, III, IV,V).
16
13
Осы жорықтарда студенттер 5В090200 «Туризм» ББ-да алған тәжірибелік дағдыларын және біліктіліктерін қолданады, бұл келесі пәндерді оқу шеңберінде жүзеге асырылады: «Топография негіздері және төңірекке бағдарлау», «Туризмнің белсенді түрінің техникасы және тактикасы», «Экологиялық туризм», «Қазақстанның географиясы», «Туристік-өлкетанушылық қызметтің негіздері» және басқалар.
26
22
32
30
24

Кафедраның ПОҚ-ы таңдап алған білім беру траекториясын енгізу үшін, ҚТА, ҚҚҮжМА, қосымша білім беру ұйымдарымен (жас туристер бекеті, жалпы білім беретін мектептер, спорттық мектептер), туризмді басқару ұйымдарымен, спорттық туризм, альпинизм және құзға шығу, туристік көпсайыс, спорттық бағдарлау федерацияларымен бірігіп, 5В090200 «Туризм»  мамандығы бойынша білім беру траекториясы шеңберінде 50% оқу жоспарларын жаңартты, жаңа элективті курстар енгізді.