Omarova Nazym

Authors Title Language p.p.

Educational, educational-methodological study-aids, guide-books, reference books etc.

1 Imangulova T.V.

Prokofeva M.A.

Omarova N.A.

Tursagulov B.B.

Туризм іс-әрекетіндегі ғылыми зерттеудің терминологиялық сөздігі (Term dictionaries of science research in tourism activity) // Оқу құралы – Алматы: ҚазСТА, 2016. 60 б.   ISBN 978-601-7283-37-7. kaz 3,75

р.р.

Published in the Academy

1 Omarova N.A. Алматым ару – қалам (Almaty is my beaty city) // Мастер спорта, 2016, № 18 (33), – Б.13. rus 0,06 р.р.
2 Omarova N.A. «Қаймар» туристік базасындағы тәжірибие (Experience in the tourist base of “Kaimar”)// Мастер спорта, 2014, № 5 (19), – Б.5. kaz 0,3 р.р.

Published in the Republic of Kazakhstan

1 Omarova N.A.

Elegenova А.

Қазақстандағы «Таңбалы тастардың» өзіндік ерекшеліктері мен түрлері және таралуы (Pecularities, kinds of “Tanbaly tas” petrogliphs in Kazakhstan) // География в школах и вузах Казахстана. – №2.- Алматы, 2016. – Б.54-56 kaz 0,18 р.р.
2 Omarova N.A.

Adilsheva А.

Қазақ халқының қонақжайлылығының ерекшелігі (Features of Kazakh hospitality) // География в школах и вузах Казахстана. – №2.- Алматы, 2016. – Б.48-49 kaz 0,12 р.р.
3 Omarova N.A.

Umbetiar A.

Жетісу – туризм өлкесі (Zhetisu-tourism area) // География в школах и вузах Казахстана. – №2.- Алматы, 2016. – Б.52-53 kaz 0,12 р.р.
4 Omarova N.A.

Umbetbaev A.

Мейрамхана ісі ежелден қалыптасқан табысты сала (Hotel business is profitable branch which was found in ancient time) // География в школах и вузах Казахстана. – №2.- Алматы, 2016. – Б.59-60 kaz 0,12 р.р.
5 Imangulova T.V.

Omarova N.A.

Оңтүстік Қазақстан облысындағы тарихи-мәдени туристік нысандарға экскурсия (Excursion to the historical cultural tourist objects of South Kazakhstan region) // География в школах и вузах Казахстана.- Алматы, 2015. – Б.53-54 kaz 0,12 р.р.
6 Omarova N.A.

Tursagulov B.B.

Мемлекеттік ұлттық табиғи саябақтардың қазіргі жағдайы (Current condition of the State National parks) // География в школах и вузах Казахстана. – №3.- Алматы, 2014. – Б.49-51. kaz 0,18 р.р.
7 Omarova N.A.

Turgumbekova N.M.

Қазақстан Республикасында туризм индустриясын дамытудағы туристік кластердің маңызы (Importance of tourist classes in the developing of tourism industry in the Republic of Kazakhstan) «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» Республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары Талдықорған 2014.-Б.325-330 kaz 0,37 р.р.
8 Omarova N.A.

Tagmanov O.

Этнотуризмдегі тарихи-мәдени нысандардың орны (Оңтүстік Қазақстан облысында) (Role of historical cultural objects in the ethnotourism (in the South Kazakhstan Region) // География в школах и вузах Казахстана. – №3.- Алматы, 2014. kaz 0,12 р.р.
9 Omarova N.A.

Zhaksybekova D.K.

Туристік-өлкетану іс-әрекетінің оқу-тәрбие жүйесінде алатын орны (Place of the tourist local history act in the educational methodical system) //«География және табиғат» ғылыми-педагогикалық журнал. 2014ж. Б.4-5 kaz 0,12 р.р.

Republic scientific practical conference

1 Omarova N.A. Таңбалы тастардың археологиялық туризмді дамытудағы алатын орны (The place of the Designated stones in the developing of arheological tourism) // «Білім беру мекемелерінде туристік-өлкетану жұмыстары бойынша ұйымдастырушыларды даярлау» (2015).-Б.147-152 kaz 0,56 р.р.
2 Omarova N.A. Оңтүстік Қазақстан облысындағы Сайрам-Өгем мемлекеттік ұлттық саябағында туризмді дамытудағы ерекшелігі мен мүмкіншіліг (Opportunity and feature of developing of the state national park Sairam-Ogem in the South Kazakhstan) // «Білім беру мекемелерінде туристік-өлкетану жұмыстары бойынша ұйымдастырушыларды даярлау» (2015).-Б.138-146 kaz 0,37 р.р.
3 Omarova N.A.

Tursagulov B.B.

Таңбалы тастар көне тарих шежіресі (“Tanbaly tas” is a history) // Республикалық семинар-практикум «Білім беру мекемелерінде туристік-өлекетану жұмыстары бойынша ұйымдастырушыларды даярлау». -Алматы, 2014. – Б.205-213. kaz 0,6 р.р.
4 Omarova N.A. Қазақстан Республикасындағы  емдік туризмнің дамуы Қапал арасанмен Барлық арасанның мысалында (Healing tourism in the Republic of Kazakhstan as in the example of Kapal arasan and Barlyk arasan) // «Білім беру мекемелерінде туристік-өлкетану жұмыстары бойынша ұйымдастырушыларды даярлау» (2014).-Б.164-168 kaz 0,31 р.р.
5 Omarova N.A.

Toktubaeva T.

Алтынемел мемлекеттік ұлттық табиғат паркіндегі аңшылық туризмнің маңызы (Importance of the hunting tourism in the state national nature park Altynemel) //Шет тілдер және іскерлік карьера университеті Ғылыми-педагогикалық журнал, Алматы 2012.-Б.190-192 kaz 0,25 р.р.
6 Omarova N.A.

Tagmanov O.

Балалар туризмінде қазақ халқының ұлттық ойындарын насихаттау (Agitation of folk games of the Kazakh nations in the children tourism) //Шет тілдер және іскерлік карьера университеті Ғылыми-педагогикалық журнал, Алматы 2012.-Б.186-188 kaz 0,25 р.р.
8 Omarova N.A. Найзатапқан өңірінің – емдік сауықтыру мүмкіндіктері (Healing apportunities of Naizatapkan region) // Шет тілдер және іскерлік карьера университеті. Ғылыми-педагогикалық журнал, Алматы 2012. Б.72-75 kaz 0,25 р.р.
9 Omarova N.A.

Tursagulov B.B.

Шығыс Қазақстан облысының рекреациялық мүмкіншіліктеріне баға беру (Assessing recreational opportunities of the East region of Kazakhstan) //. «Тұрақты дамудағы география ғылымының өзекті және басты бағыттары» материалдары Алматы-2012.-Б.309-311 kaz 0,18 р.р.
10 Omarova N.A.

Savanshieva А.S.

Алтынемел өңіріндегі туристік нысандардың аңыз-әңгімелері (Narrations of the tourist objects in the Altynemel region) // Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті. Хабаршы «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы №3 (29), 2011.-Б.93-96 kaz 0,25 р.р.
11 Omarova N.A.

Tagmanov O.

Алматы қаласы бойынша діни туризмнің экскурсиялық нысандары (Excoursion objects of religious tourism about Almaty city) //Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Білім беру және мәдениет» атты VI студенттер ғылыми конференциясы. Алматы-2011.–Б.458-460 kaz 0,18 р.р.
12 Omarova N.A.

Alshumbekov S.K.

Найзатапқан – қасиетті шипалы өңір (Naizatapkan is a healing saint region) // Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті. Хабаршы «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы №2 (28), 2011.- Б.92-94 kaz 0,18 р.р.
13 Omarova N.A.

Borankulova D.M.

Алтын-емел мемлекеттік ұлттық табиғат паркін пайдаланудың географиялық туристік негіздері (Geographical tourist basics of consumption of the state national nature park Altyn-emel) // Магистратура және РhD доктарантура иститутының еңбектері «Жаратылыстану мамандықтары» сериясы. Алматы – 2010,-Б.112-116 kaz 0,31 р.р.

International conference

1 Kadyrbekova D.S.

Omarova N.A.

Tursagulov B.B.

Алтынемел өңіріндегі туристік нысандардың аңыз әңгімелерінің экскурсияда алатын орны (Importance of narrations and fairy tales in the tourist objects of the area of Altynemel) // «Модернизация естественнонаучного образования в условиях обновленного содержания» // материалы международной научно-практической конференции. Алматы – 2016. – С. 403 – 405. rus 0,5 р.р.
2 Kadyrbekova D.S.

Omarova N.A.

Tursagulov B.B.

Туристско-рекреационный потенциал государственного национального природного парка «Алтынемель» (Toursit-recreational potential of the State National Natural park “Altynemel”) // «Современные тенденции и актуальные вопросы развития туризма и гостиничного бизнеса в России» // материалы международной научно-практической конференции. Москва – 2017. – С. 384 – 388. rus 0,3 р.р.
3 Omarova N.A.

Turgumbekova N.M.

«Таңбалы тастардың» археологиялық туризмді дамытудағы алатын орны (The place of the “Designated stones” in the developing of arheological tourism) // «Экология, өлкетану және туризмнің географиялық проблемалары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 12-13 мамыр, 2014 ж. – Б.308-310 kaz 0,12 р.р.

 

4 Omarova N.A.

Imangulova T.V.

Направление организации туристко-краеведческой деятельности о образовании (Guidence of organization of tourist study of local lore about education) // Материалы международной научно-практической конференции «Роль и задачи массового туристко-краеведческого движения в воспитании и оздоровлении населения» Москва 2013. –С.151-159 rus 0,56 р.р.
5 Omarova N.A.

Tursagulov B.B.

Физико-географические исследования прикаспийской низменности в XV –  начале XX вв. (Physical-geographical studies of the Caspian lowland in the XV centure – in the beginning of the XX centure) // Проблемы непрерывного геогрфического образования и картографии. Выпуск 15. Харків, 2012. – С.71-73. rus 0,18 р.р.
6 Omarova N.A.

Tursagulov B.B.

Шығыс Қазақстан облысының рекреациялық мүмкіншіліктеріне баға беру (Assessing recreational opportunities of the East region of Kazakhstan) // «Тұрақты дамудағы география ғылымының өзекті және басты бағыттары» материалдары Абай атындағы ҚазҰПУ. Алматы, 2012. – Б.309-311. kaz 0,18 р.р.
7 Omarova N.A.

Kadyrbekova D.S.

Историко-культурное наследие Казахстана (Historical and Cultural Heritage of Kazakhstan) // Туризм и краеведение «Переяслав-Хмельницький державний педагогичний университет имени Григория Сковоррди», Переяслав-Хмельницький 2012.-С.254-257 rus 0,25 р.р.
8 Omarova N.A. Ұлы  Жібек жолы бойындағы Қазақстан қалалары (Kazakhstan’s cities on the way of Zhibek
Zholy) //«ИСЛАМ: АДАМ және ҚОҒАМ ДІНІ» атты Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алғанына 20 жыл толуына және 2011 жылы «Ислам конференциясы ұйымына» төрағалық етуіне арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы-2011.- Б.312-315
kaz 0,25 р.р.