Tursagulov Bauyrzhan

Authors Title Language р.р.

Educational, educational-methodological study-aids, guide-books, reference books etc.

1 Imangulova T.,

Prokofeva M.,

Omarova N.,

Tursagulov B.

«Туризм іс-әрекетіндегі ғылыми зерттеудің терминологиялық сөздігі» (Term dictionaries of science research in tourism activity). Оқу құралы – Алматы: ҚазСТА, 2016. 60 б.  (бірлескен авторлар)

ISBN 978-601-7283-37-7.

kaz

3,75

р.р.

Publications in the Kazakh Academy of Sports and Tourism

1 Irgebaev M.,

Tursagulov B.

Горный поход 1-ой категории сложности по Заилийскому Алатау (1st category mountaineering in Zaili Alatau) // Республиканский научно-методический журнал «География в школах и вузах Казахстана», 2017, № 1 — С.55-57. rus

0,12

р.р.

2 Imangulova T.,

Tursagulov B.

«Алтынемел» мемлекеттік ұлттық табиғат паркіндегі туристік нысандардың топонимикасы (Toponomies of tourist objects in the State National Natural Park of “Altynemel”) // География в школах и вузах Казахстана. — №5 (2015). – Б.46-50. kaz 0,3

р.р.

3 Omarova N.,

Tursagulov B.

Мемлекеттік ұлттық табиғи саябақтардың қазіргі жағдайы (Current condition of the State National parks) // География в школах и вузах Казахстана. — №3.- Алматы, 2014. — Б.49-51. kaz 0,18

р.р.

Publications in the Republic of Kazakhstan

1 Imangulova T.,

Tursagulov B.

«Алтынемел» мемлекеттік ұлттық табиғат паркінде туризмді дамытудың физикалық-географиялық алғы шарттарын анықтайтын табиғи факторлардың рөлі (The role of natural factors in identifying prerequisition of the  State National Natural Park of “Altynemel” ) // Ш. Уалихановтың туғанына 180 жыл толуына арналған «Білім беру мекемелерінде туристік-өлекетану жұмыстары бойынша ұйымдастырушыларды даярлау» атты II Республикалық семинар-практикум.  — Алматы, 2015. —  Б.22-34. kaz 0,8

р.р.

2 Omarova N.,

Tursagulov B.

Таңбалы тастар көне тарих шежіресі (Tanbaly tas” is a history) // Республикалық семинар-практикум «Білім беру мекемелерінде туристік-өлекетану жұмыстары бойынша ұйымдастырушыларды даярлау». -Алматы, 2014. — Б.205-213. kaz 0,6

р.р.

3 Tursagulov B.B. «Алтынемел» мемлекеттік ұлттық табиғат паркінің туристік-рекреациялық мүмкіншіліктері (Tourist recreational facilities of the State National Natural Park of “Altynemel” ) // Республикалық семинар-практикум «Білім беру мекемелерінде туристік-өлекетану жұмыстары бойынша ұйымдастырушыларды даярлау». — Алматы, 2014. – Б.87-94. kaz 0,5

р.р.

International conference

1 Kadyrbekova D.,

Omarova N.,

Tursagulov B.

Алтынемел өңіріндегі туристік нысандардың аңыз әңгімелерінің экскурсияда алатын орны (Role of myths about objects in the area of Altynemel in excursion) // «Модернизация естественнонаучного образования в условиях обновленного содержания» // материалы международной научно-практической конференции. Алматы — 2016. – С. 403 – 405. rus 0,5

р.р.

2 Kadyrbekova D.,

Omarova N.,

Tursagulov B.

Туристско-рекреационный потенциал государственного национального природного парка «Алтынемель» (Toursit-recreational potential of the State National Natural park Altynemel) // «Современные тенденции и актуальные вопросы развития туризма и гостиничного бизнеса в России» // материалы международной научно-практической конференции. Москва — 2017. – С. 384 – 388. rus 0,3

р.р.

3 Omarova N.,

Tursagulov B.

Физико-географические исследования прикаспийской низменности в XV —  начале XX вв. (Physiographic research of Caspian lowlands in XV – and XX c.) // Проблемы непрерывного геогрфического образования и картографии. Выпуск 15. Харків, 2012. – С.71-73. rus 0,18

р.р.

 

4 Omarova N.,

Tursagulov B.

Шығыс Қазақстан облысының рекреациялық мүмкіншіліктеріне баға беру (Assessing recreational opportunities of the East region of Kazakhstan) // «Тұрақты дамудағы география ғылымының өзекті және басты бағыттары» материалдары Абай атындағы ҚазҰПУ. Алматы, 2012. — Б.309-311. kaz 0,18

р.р.