Омарова Назым Асхатовна

№ р.с. Автородың аты-жөні Атауы Баспа тілі Көлемі б.т.

Оқулық, оқу-әдістемелік құралы, жолсерік, анықтамалар және т.б.

1 Имангулова Т.В.

Прокофьева М.А.

Турсагулов Б.Б.

Омарова Н.А.

 

«Туризм іс-әрекетіндегі ғылыми зерттеудің терминологиялық сөздігі». Оқу құралы – Алматы: ҚазСТА, 2016. 60 б.   ISBN 978-601-7283-37-7. (бірлескен авторлар). қаз 3,75

б.т.

Академия баспасынан шығарылған

1 Омарова Н.А. Алматым ару – қалам // Мастер спорта, 2016, № 18 (33), – Б.13. орыс 0,06

б.т.

2 Омарова Н.А. «Қаймар» туристік базасындағы тәжірибие // Мастер спорта, 2014, № 5 (19), – Б.5. қаз 0,3

б.т.

Қазақстан Республикасынын баспасынан шығарылған

1 Омарова Н.А.

Елегенова А.

«Қазақстандағы «Таңбалы тастардың» өзіндік ерекшеліктері мен түрлері және таралуы».// География в школах и вузах Қазахстана. – №2.- Алматы, 2016. – Б.54-56 қаз 0,18

б.т.

2 Омарова Н.А.

Әділшеева А.

«Қазақ халқының қонақжайлылығының ерекшелігі ».// География в школах и вузах Қазахстана. – №2.- Алматы, 2016. – Б.48-49 қаз 0,12

б.т.

3 Омарова Н.А.

Үмбетияр Ә.

«Жетісу – туризм өлкесі». // География в школах и вузах Қазахстана. – №2.- Алматы, 2016. – Б.52-53 қаз 0,12

б.т.

4 Омарова Н.А.

Үмбетбаев Ә.

«Мейрамхана ісі ежелден қалыптасқан табысты сала». // География в школах и вузах Қазахстана. – №2.- Алматы, 2016. – Б.59-60 қаз 0,12

б.т.

5 Имангулова Т.В

Омарова Н.А.

«Оңтүстік Қазақстан облысындағы тарихи-мәдени туристік нысандарға экскурсия». // География в школах и вузах Қазахстана.- Алматы, 2015. – Б.53-54 қаз 0,12

б.т.

6 Омарова Н.А.

Турсагулов Б.Б.

Мемлекеттік ұлттық табиғи саябақтардың қазіргі жағдайы. // География в школах и вузах Қазахстана. – №3.- Алматы, 2014. – Б.49-51. қаз 0,18

б.т.

7 Омарова Н.А.

Тургумбекова Н.М.

«Қазақстан Республикасында туризм индустриясын дамытудағы туристік кластердің маңызы». «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» Республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары Талдықорған 2014.-Б.325-330 қаз 0,37

б.т.

8 Омарова Н.А.

Тагманов О.

«Этнотуризмдегі тарихи-мәдени нысандардың орны (Оңтүстік Қазақстан облысында)» // География в школах и вузах Қазахстана. – №3.- Алматы, 2014. – Б. қаз 0,12

б.т.

9 Омарова Н.А.

Жақсыбекова Д.К.

«Туристік-өлкетану іс-әрекетінің оқу-тәрбие жүйесінде алатын орны».«География және табиғат» ғылыми-педагогикалық журнал. 2014ж. Б.4-5 қаз 0,12

б.т.

Республикалық ғылыми-тәжірибелік  конференция

1 Омарова Н.А. «Таңбалы тастардың» археологиялық туризмді дамытудағы алатын орны. // «Білім беру мекемелерінде туристік-өлкетану жұмыстары бойынша ұйымдастырушыларды даярлау» (2015).-Б.147-152 қаз 0,56

б.т.

2 Омарова Н.А. «Оңтүстік Қазақстан облысындағы Сайрам-Өгем мемлекеттік ұлттық саябағында туризмді дамытудағы ерекшелігі мен мүмкіншіліг». // «Білім беру мекемелерінде туристік-өлкетану жұмыстары бойынша ұйымдастырушыларды даярлау» (2015).-Б.138-146 қаз 0,37

б.т.

3 Омарова Н.А.

Турсагулов Б.Б.

Таңбалы тастар көне тарих шежіресі. // Республикалық семинар-практикум «Білім беру мекемелерінде туристік-өлекетану жұмыстары бойынша ұйымдастырушыларды даярлау». -Алматы, 2014. – Б.205-213. қаз 0,6

б.т.

4 Омарова Н.А. «Қазақстан Республикасындағы  емдік туризмнің дамуы Қапал арасанмен Барлық арасанның мысалында». // «Білім беру мекемелерінде туристік-өлкетану жұмыстары бойынша ұйымдастырушыларды даярлау» (2014).-Б.164-168 қаз 0,31

б.т.

5 Омарова Н.А.

Тоқтыбаева Талшын

«Алтынемел мемлекеттік ұлттық табиғат паркіндегі аңшылық туризмнің маңызы». Шет тілдер және іскерлік карьера университеті Ғылыми-педагогикалық журнал, Алматы 2012.-Б.190-192 қаз 0,25

б.т.

6 Омарова Н.А.

Тагманов Орманбек

«Балалар туризмінде қазақ халқының ұлттық ойындарын насихаттау». Шет тілдер және іскерлік карьера университеті Ғылыми-педагогикалық журнал, Алматы 2012.-Б.186-188 қаз 0,25

б.т.

8 Омарова Н.А.

 

«Найзатапқан өңірінің – емдік сауықтыру мүмкіндіктері». Шет тілдер және іскерлік карьера университеті. Ғылыми-педагогикалық журнал, Алматы 2012. Б.72-75

 

қаз 0,25

б.т.

9 Омарова Н.А.

Турсагулов Б.Б.

«Шығыс Қазақстан облысының рекреациялық мүмкіншіліктеріне баға беру». «Тұрақты дамудағы география ғылымының өзекті және басты бағыттары» материалдары Алматы-2012.-Б.309-311 қаз 0,18

б.т.

10 Омарова Н.А.

Саванчиева А.С.

«Алтынемел өңіріндегі туристік нысандардың аңыз-әңгімелері». Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті. Хабаршы «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы №3 (29), 2011.-Б.93-96 қаз 0,25

б.т.

11 Омарова Н.А.

Тагманов Орманбек

«Алматы қаласы бойынша діни туризмнің экскурсиялық нысандары». Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Білім беру және мәдениет» атты VI студенттер ғылыми конференциясы. Алматы-2011.–Б.458-460 қаз 0,18

б.т.

12 Омарова Н.А.

Алшымбеков С.Қ.

«Найзатапқан – қасиетті шипалы өңір». Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті. Хабаршы «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы №2 (28), 2011.- Б.92-94 қаз 0,18

б.т.

13 Омарова Н.А.

Борнақұлова Д.М.

«Алтын-емел» мемлекеттік ұлттық табиғат паркін пайдаланудың географиялық туристік негіздері. Магистратура және РhD доктарантура иститутының еңбектері «Жаратылыстану мамандықтары» сериясы. Алматы – 2010,-Б.112-116 қаз 0,31

б.т.

Халықаралық конференция

1 Кадырбекова Д.С.

Омарова Н.А.

Турсагулов Б.Б.

Алтынемел өңіріндегі туристік нысандардың аңыз әңгімелерінің экскурсияда алатын орны // «Модернизация естественнонаучного образования в условиях обновленного содержания» // материалы международной научно-практической конференции. Алматы – 2016. – С.403 – 405. қаз 0,5

б.т.

2 Кадырбекова Д.С.

Омарова Н.А.

Турсагулов Б.Б.

Туристско-рекреационный потенциал государственного национального природного парка «Алтынемель» // «Современные тенденции и актуальные вопросы развития туризма и гостиничного бизнеса в России» // материалы международной научно-практической конференции. Москва – 2017. – С. 384 – 388. орыс 0,3

б.т.

3 Омарова Н.А.

Тургумбекова Н.М.

«Таңбалы тастардың» археологиялық туризмді дамытудағы алатын орны. «Экология, өлкетану және туризмнің географиялық проблемалары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 12-13 мамыр, 2014 ж. – Б.308-310 қаз 0,12

б.т.

 

4 Омарова Н.А.

Имангулова Т.В.

«Направление организации туристко-краеведческой деятельности о образовании». Материалы международной научно-практической конференции «Роль и задачи массового туристко-краеведческого движения в воспитании и оздоровлении населения» Москва 2013. –С.151-159 орыс 0,56

б.т.

5 Омарова Н.А.

Турсагулов Б.Б.

Физико-географические исследования прикаспийской низменности в XV –  начале XX вв. // Проблемы непрерывного геогрфического образования и картографии. Выпуск 15. Харків, 2012. – С.71-73. орыс 0,18

б.т.

 

6 Омарова Н.А.

Турсагулов Б.Б.

Шығыс Қазақстан облысының рекреациялық мүмкіншіліктеріне баға беру. // «Тұрақты дамудағы география ғылымының өзекті және басты бағыттары» материалдары Абай атындағы ҚазҰПУ. Алматы, 2012. – Б.309-311. қаз 0,18

б.т.

7 Омарова Н.А.

Кадырбекова Д.С.

«Историко-культорное наследие Қазахстана». Туризм и краеведение «Переяслав-Хмельницький державний педагогичний университет имени Григория Сковоррди», Переяслав-Хмельницький 2012.-С.254-257 орыс 0,25

б.т.

8 Омарова Н.А.

 

«Ұлы  Жібек жолы бойындағы Қазақстан қалалары». «ИСЛАМ: АДАМ және ҚОҒАМ ДІНІ» атты Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алғанына 20 жыл толуына және 2011 жылы «Ислам конференциясы ұйымына» төрағалық етуіне арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы-2011.- Б.312-315 қаз 0,25

б.т.