Турсагулов Бауыржан Болысбаевич

№ р.с. Автородың аты-жөні Атауы Баспа тілі Көлемі б.т.

Оқулық, оқу-әдістемелік құралы, жолсерік, анықтамалар және т.б.

1 Имангулова Т.В.,

Прокофьева М.А.,

Омарова Н.А.,

Турсагулов Б.Б.

«Туризм іс-әрекетіндегі ғылыми зерттеудің терминологиялық сөздігі». Оқу құралы – Алматы: ҚазСТА, 2016. 60 б.   ISBN 978-601-7283-37-7. (бірлескен авторлар). қаз 3,75

б.т.

Академия баспасынан шығарылған

1 Иргебаев М.И.,

Турсагулов Б.Б.

Горный поход 1-ой категории сложности по заилийскому алатау // Республиканский научно-методический журнал «География в школах и вузах Қазахстана», 2017, № 1 – С.55-57. орыс 0,12

б.т.

2 Имангулова Т.В.,

Турсагулов Б.Б.

«Алтынемел» мемлекеттік ұлттық табиғат паркіндегі туристік нысандардың топонимикасы // География в школах и вузах Қазахстана. – №5 (2015). – Б.46-50. қаз 0,3

б.т.

3 Омарова Н.А.,

Турсагулов Б.Б.

Мемлекеттік ұлттық табиғи саябақтардың қазіргі жағдайы // География в школах и вузах Қазахстана. – №3.- Алматы, 2014. – Б.49-51. қаз 0,18

б.т.

Қазақстан Республикасынын баспасынан шығарылған

1 Имангулова Т.В.,

Турсагулов Б.Б.

«Алтынемел» мемлекеттік ұлттық табиғат паркінде туризмді дамытудың физикалық-географиялық алғы шарттарын анықтайтын табиғи факторлардың рөлі // Ш. Уалихановтың туғанына 180 жыл толуына арналған «Білім беру мекемелерінде туристік-өлекетану жұмыстары бойынша ұйымдастырушыларды даярлау» атты II Республикалық семинар-практикум.  – Алматы, 2015. –  Б.22-34. қаз 0,8

б.т.

2 Омарова Н.А.,

Турсагулов Б.Б.

Таңбалы тастар көне тарих шежіресі // Республикалық семинар-практикум «Білім беру мекемелерінде туристік-өлекетану жұмыстары бойынша ұйымдастырушыларды даярлау». -Алматы, 2014. – Б.205-213. қаз 0,6

б.т.

3 Турсагулов Б.Б. «Алтынемел» мемлекеттік ұлттық табиғат паркінің туристік-рекреациялық мүмкіншіліктері // Республикалық семинар-практикум «Білім беру мекемелерінде туристік-өлекетану жұмыстары бойынша ұйымдастырушыларды даярлау». – Алматы, 2014. – Б.87-94. қаз 0,5

б.т.

Халықаралық конференция

1 Кадырбекова Д.С.,

Омарова Н.А.,

Турсагулов Б.Б.

Алтынемел өңіріндегі туристік нысандардың аңыз әңгімелерінің экскурсияда алатын орны // «Модернизация естественнонаучного образования в условиях обновленного содержания» // материалы международной научно-практической конференции. Алматы – 2016. – С. 403 – 405. орыс 0,5

б.т.

2 Кадырбекова Д.С.,

Омарова Н.А.,

Турсагулов Б.Б.

Туристско-рекреационный потенциал государственного национального природного парка «Алтынемель» // «Современные тенденции и актуальные вопросы развития туризма и гостиничного бизнеса в России» // материалы международной научно-практической конференции. Москва – 2017. – С. 384 – 388. орыс 0,3

б.т.

3 Омарова Н.А.,

Турсагулов Б.Б.

Физико-географические исследования прикаспийской низменности в XV –  начале XX вв // Проблемы непрерывного геогрфического образования и картографии. Выпуск 15. Харків, 2012. – С.71-73. орыс 0,18

б.т.

 

4 Омарова Н.А.,

Турсагулов Б.Б.

Шығыс Қазақстан облысының рекреациялық мүмкіншіліктеріне баға беру // «Тұрақты дамудағы география ғылымының өзекті және басты бағыттары» материалдары Абай атындағы ҚазҰПУ. Алматы, 2012. – Б.309-311. қаз 0,18

б.т.