Омарова Назым Асхатовна

№ п.п. Ф.И.О. авторов Название Язык издания Объем п.л.

Учебники

1 Имангулова Т.В.

Прокофьева М.А.

Турсагулов Б.Б.

Омарова Н.А.

«Туризм іс-әрекетіндегі ғылыми зерттеудің терминологиялық сөздігі». Оқу құралы – Алматы: ҚазСТА, 2016. 60 б.   ISBN 978-601-7283-37-7. (бірлескен авторлар). каз 3,75

п.л.

Выпуск в изданиях в академии

1 Омарова Н.А. Алматым ару — қалам // Мастер спорта, 2016, № 18 (33), — Б.13. рус 0,06

п.л.

2 Омарова Н.А. «Қаймар» туристік базасындағы тәжірибие // Мастер спорта, 2014, № 5 (19), — Б.5. каз 0,3

п.л.

Выпуск в изданиях Республики Казахстан

1 Омарова Н.А.

Елегенова А.

«Қазақстандағы «Таңбалы тастардың» өзіндік ерекшеліктері мен түрлері және таралуы».// География в школах и вузах Казахстана. — №2.- Алматы, 2016. – Б.54-56 каз 0,18

п.л.

2 Омарова Н.А.

Әділшеева А.

«Қазақ халқының қонақжайлылығының ерекшелігі ».// География в школах и вузах Казахстана. — №2.- Алматы, 2016. – Б.48-49 каз 0,12

п.л.

3 Омарова Н.А.

Үмбетияр Ә.

«Жетісу – туризм өлкесі». // География в школах и вузах Казахстана. — №2.- Алматы, 2016. – Б.52-53 каз 0,12

п.л.

4 Омарова Н.А.

Үмбетбаев Ә.

«Мейрамхана ісі ежелден қалыптасқан табысты сала». // География в школах и вузах Казахстана. — №2.- Алматы, 2016. – Б.59-60 каз 0,12

п.л.

5 Имангулова Т.В

Омарова Н.А.

«Оңтүстік Қазақстан облысындағы тарихи-мәдени туристік нысандарға экскурсия». // География в школах и вузах Казахстана.- Алматы, 2015. – Б.53-54 каз 0,12

п.л.

6 Омарова Н.А.

Турсагулов Б.Б.

Мемлекеттік ұлттық табиғи саябақтардың қазіргі жағдайы. // География в школах и вузах Казахстана. — №3.- Алматы, 2014. — Б.49-51. каз 0,18

п.л.

7 Омарова Н.А.

Тургумбекова Н.М.

«Қазақстан Республикасында туризм индустриясын дамытудағы туристік кластердің маңызы». «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» Республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары Талдықорған 2014.-Б.325-330 каз 0,37

п.л.

8 Омарова Н.А.

Тагманов О.

«Этнотуризмдегі тарихи-мәдени нысандардың орны (Оңтүстік Қазақстан облысында)» // География в школах и вузах Казахстана. — №3.- Алматы, 2014. — Б. каз 0,12

п.л.

9 Омарова Н.А.

Жақсыбекова Д.К.

«Туристік-өлкетану іс-әрекетінің оқу-тәрбие жүйесінде алатын орны».«География және табиғат» ғылыми-педагогикалық журнал. 2014ж. Б.4-5 каз 0,12

п.л.

Республиканские научно-практические конференции

1 Омарова Н.А. «Таңбалы тастардың» археологиялық туризмді дамытудағы алатын орны. // «Білім беру мекемелерінде туристік-өлкетану жұмыстары бойынша ұйымдастырушыларды даярлау» (2015).-Б.147-152 каз 0,56

п.л.

2 Омарова Н.А. «Оңтүстік Қазақстан облысындағы Сайрам-Өгем мемлекеттік ұлттық саябағында туризмді дамытудағы ерекшелігі мен мүмкіншіліг». // «Білім беру мекемелерінде туристік-өлкетану жұмыстары бойынша ұйымдастырушыларды даярлау» (2015).-Б.138-146 каз 0,37

п.л.

3 Омарова Н.А.

Турсагулов Б.Б.

Таңбалы тастар көне тарих шежіресі. // Республикалық семинар-практикум «Білім беру мекемелерінде туристік-өлекетану жұмыстары бойынша ұйымдастырушыларды даярлау». -Алматы, 2014. — Б.205-213. каз 0,6

п.л.

4 Омарова Н.А. «Қазақстан Республикасындағы  емдік туризмнің дамуы Қапал арасанмен Барлық арасанның мысалында». // «Білім беру мекемелерінде туристік-өлкетану жұмыстары бойынша ұйымдастырушыларды даярлау» (2014).-Б.164-168 каз 0,31

п.л.

5 Омарова Н.А.

Тоқтыбаева Талшын

«Алтынемел мемлекеттік ұлттық табиғат паркіндегі аңшылық туризмнің маңызы». Шет тілдер және іскерлік карьера университеті Ғылыми-педагогикалық журнал, Алматы 2012.-Б.190-192 каз 0,25

п.л.

6 Омарова Н.А.

Тагманов Орманбек

«Балалар туризмінде қазақ халқының ұлттық ойындарын насихаттау». Шет тілдер және іскерлік карьера университеті Ғылыми-педагогикалық журнал, Алматы 2012.-Б.186-188 каз 0,25

п.л.

7 Омарова Н.А. «Найзатапқан өңірінің – емдік сауықтыру мүмкіндіктері». Шет тілдер және іскерлік карьера университеті. Ғылыми-педагогикалық журнал, Алматы 2012. Б.72-75 каз 0,25

п.л.

8 Омарова Н.А.

Турсагулов Б.Б.

«Шығыс Қазақстан облысының рекреациялық мүмкіншіліктеріне баға беру». «Тұрақты дамудағы география ғылымының өзекті және басты бағыттары» материалдары Алматы-2012.-Б.309-311 каз 0,18

п.л.

9 Омарова Н.А.

Саванчиева А.С.

«Алтынемел өңіріндегі туристік нысандардың аңыз-әңгімелері». Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті. Хабаршы «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы №3 (29), 2011.-Б.93-96 каз 0,25

п.л.

10 Омарова Н.А.

Тагманов Орманбек

«Алматы қаласы бойынша діни туризмнің экскурсиялық нысандары». Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Білім беру және мәдениет» атты VI студенттер ғылыми конференциясы. Алматы-2011.–Б.458-460 каз 0,18

п.л.

11 Омарова Н.А.

Алшымбеков С.Қ.

«Найзатапқан – қасиетті шипалы өңір». Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті. Хабаршы «Жаратылыстану-география ғылымдары» сериясы №2 (28), 2011.- Б.92-94 каз 0,18

п.л.

12 Омарова Н.А.

Борнақұлова Д.М.

«Алтын-емел» мемлекеттік ұлттық табиғат паркін пайдаланудың географиялық туристік негіздері. Магистратура және РhD доктарантура иститутының еңбектері «Жаратылыстану мамандықтары» сериясы. Алматы – 2010,-Б.112-116 каз 0,31

п.л.

Международные конференции

1 Кадырбекова Д.С.

Омарова Н.А.

Турсагулов Б.Б.

Алтынемел өңіріндегі туристік нысандардың аңыз әңгімелерінің экскурсияда алатын орны // «Модернизация естественнонаучного образования в условиях обновленного содержания» // материалы международной научно-практической конференции. Алматы — 2016. – С. 403 – 405. рус 0,5

п.л.

2 Кадырбекова Д.С.

Омарова Н.А.

Турсагулов Б.Б.

Туристско-рекреационный потенциал государственного национального природного парка «Алтынемель» // «Современные тенденции и актуальные вопросы развития туризма и гостиничного бизнеса в России» // материалы международной научно-практической конференции. Москва — 2017. – С. 384 – 388. рус 0,3

п.л.

3 Омарова Н.А.

Тургумбекова Н.М.

«Таңбалы тастардың» археологиялық туризмді дамытудағы алатын орны. «Экология, өлкетану және туризмнің географиялық проблемалары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 12-13 мамыр, 2014 ж. – Б.308-310 каз 0,12

п.л.

 

4 Омарова Н.А.

Имангулова Т.В.

«Направление организации туристко-краеведческой деятельности о образовании». Материалы международной научно-практической конференции «Роль и задачи массового туристко-краеведческого движения в воспитании и оздоровлении населения» Москва 2013. –С.151-159 рус 0,56

п.л.

5 Омарова Н.А.

Турсагулов Б.Б.

Физико-географические исследования прикаспийской низменности в XV —  начале XX вв. // Проблемы непрерывного геогрфического образования и картографии. Выпуск 15. Харків, 2012. – С.71-73. рус 0,18

п.л.

 

6 Омарова Н.А.

Турсагулов Б.Б.

Шығыс Қазақстан облысының рекреациялық мүмкіншіліктеріне баға беру. // «Тұрақты дамудағы география ғылымының өзекті және басты бағыттары» материалдары Абай атындағы ҚазҰПУ. Алматы, 2012. — Б.309-311. каз 0,18

п.л.

7 Омарова Н.А.

Кадырбекова Д.С.

«Историко-культорное наследие Казахстана». Туризм и краеведение «Переяслав-Хмельницький державний педагогичний университет имени Григория Сковоррди», Переяслав-Хмельницький 2012.-С.254-257 рус 0,25

п.л.

8 Омарова Н.А.

 

«Ұлы  Жібек жолы бойындағы Қазақстан қалалары». «ИСЛАМ: АДАМ және ҚОҒАМ ДІНІ» атты Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алғанына 20 жыл толуына және 2011 жылы «Ислам конференциясы ұйымына» төрағалық етуіне арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы-2011.- Б.312-315 каз 0,25

п.л.