Профессорско-преподавательский состав

 

Закирьянов  Бауржан  Кайратович – PhD докторы 

 Қазақстан Республикасының Туризм саласының құрметті қызметкері, 2018 ж., МАДЮТиК академигі, 
Мәскеу қ.
 Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлегі. ҚазАСТ-тағы еңбек өтілі – 20 жыл.
Ғылыми зерттеу саласы – қызмет көрсету саласы.
  50-ден астам ғылыми еңбектер (монографиялар, оқу-әдістемелік құралдар, электронды оқулықтар), 
сондай-ақ Thomson Reuters ақпараттық компаниясының (Web of Science, Thomson Reuters, Scopus,
РИНЦ) деректер базасында нөлдік емес импакт-факторы бар және ғылыми-республикалық 
журналдарда және Халықаралық, Республикалық конференциялар материалдарында
басылымдардағы жарияланымдар жарияланған
Оқытатын пәндері: Туризм экономикасы, Туризмдегі ғылыми-зерттеу әдістемесі, Педагогикалық 
практика, Ғылыми тәжірибе, магистрлік және докторлық диссертациялар бойынша ғылыми кеңесші.

E-mail: zakiryanov@kazast.kz

Агелеуова Айгуль Токтархановна –  «Туризм»философия ғылымдарының кандидаты, туризм магистрі, туризм факультетінің деканы, «Туризм» мемлекеттік
кәсіпорнының оқу орны төрағасының орынбасары

Қазақстан Республикасы Педагогикалық ғылымдар академиясының корреспондент-мүшесі
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ түлегі, ҚазАСТ-тағы еңбек өтілі – 25 жыл. 50-ден астам ғылыми еңбектер 
(монографиялар, оқу, оқу-әдістемелік кешендер, электронды оқулықтар, Scopus деректер базасында 
индекстелген басылымдардағы ғылыми мақалалар, халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференциялардың материалдары) жарық көрді.

Ғылыми қызығушылық саласы – әлеуметтік философия, Қазақстан Республикасының мәдени 
мұрасы; гендерлік зерттеулер.

Оқытатын пәндері: Тарих және ғылым философиясы.

E-mail:  aigulinskaya@mail.ru                  

Рахметов Эльёр Хурсандович  –  деканның орынбасары, магистр, туризм және сервис кафедрасының оқытушысы

ҚазАСТ-ның түлегі, ҚазАСТ-та жұмыс өтілімі – 2 жыл. Мини-футболдан «Үздік ойыншы»
байқауына белсене қатысқаны үшін алғыс хаттар мен құрмет грамоталарының иегері,
ҚазАСТ, ҚазАСТ туризм факультетінің «Үздік студенті», Ш.Уәлиханов атындағы көпсайыс
чемпионатының қатысушысы «Жеңіске деген жігері үшін».

Оқытатын пәндері: Туристік көпсайыс-1, Туризмдегі жобаларды басқару,  Оқу практикасы

(оқу-жаттығу жорығы)

                                               E-mail: rahmetovvip99@gmail.ru

Омарова Назым Асхатовна – DBA докторы, туризм және сервис кафедрасының ассоц.профессор м.а.

2014 жылы Мәскеуде өткен «Алтын компас» халықаралық байқауларының лауреаты.
​​Абай атындағы ҚазҰПУ-дің түлегі, ҚазАСТ-да жұмыс өтілі – 10 жыл. 30-дан астам ғылыми 
еңбектері (оқу-әдістемелік құралдар), сондай-ақ басылымдарда, ғылыми-республикалық 
журналдарда және Халықаралық және Республикалық конференциялардың материалдарында 
жарияланымдары жарияланған.
Оқытатын пәндері: 
Бар ісі
Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесінің халықаралық индустриясы
Фронт-офис қызметі
Қонақжайлықтағы анимация
Гастрономиялық туризм
Қонақжайлылықтағы жарнамалық-ақпараттық қызмет
Қазақстанның экскурсиялық нысандары
Туризм менеджменті
Қызмет көрсету саласындағы маркетинг
MICE туризмі
Экскурсияның өткізудің ерекшеліктері

E-mail: nazym.omarova.87@inbox.ru 

Канагатова (Кунашева) Дина Баубериковна – туризм және сервис кафедрасының экономика ғылымдарының кандидаты 

3 жоғары білімі бар: В.И.Ленин атындағы ҚазПТИ – инженер-гидрогеолог; ҚазҒАУ – экономист; 
Мәскеу психоанализ институты – психолог. Жоғары оқу орындарында 30 жылдан астам жұмыс 
жасайды. 80-нен астам ғылыми еңбектері бар, соның ішінде РИНЦ, SCOPUS және Web of Science, 
KKСOН журналдарында жарияланған. Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларға 
қатысу және баяндама жасау. «Макроэкономика» пәні бойынша қазақ және орыс тілдерінде 
оқулықтар мен оқу-әдістемелік жинағы бар.

Оқытатын пәндері: Докторантура: Коучинг – көшбасшылық, Макроэкономика (жоғары деңгей),

Макроэкономикалық саясат, Халықаралық валюталық қатынастар.

Магистратура курстары: Мінез-құлық экономикасы, Микро-макроэкономикалық талдау; 
Макроэкономикалық саясат; Ақша-несие саясаты, Когнитивті экономика.
Бакалавриат курстары: Макроэкономика 1-2, Микроэкономика -1, Қаржы менеджменті, 
Менеджмент, Халықаралық сауда (теория және практика), Мемлекет және бизнес, 
Өнеркәсіптік менеджмент, Экономикалық теория және т.б.
Тренингтер мен шеберлік сабақтары: Стрессті басқару және төзімділік. Ақша психологиясы
және қаржылық сауаттылық.

E-mail: 11227799@mail.ru

Мадиярова Диана Макаевна – туризм және сервис кафедрасының экономика ғылымдарының докторы 

«Университеттің үздік оқытушысы» грантының иегері, 2014 ж., «Университеттің үздік оқытушысы» 
грантының иегері, 2006 ж., ЖОО үшін оқу әдебиеттерін дайындау, басып шығару және сатып алу 
комиссиясының бағдарламасы бойынша грант иегері. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің «Әлеуметтік ғылымдар және бизнес» бейіні бойынша, 2005 ж.

Обладатель гранта «Лучший преподаватель Вуза», 2014 г., обладатель гранта «Лучший преподаватель Вуза», 2006 г., обладатель гранта по программе Комиссии по подготовке, изданию и приобретению учебной литературы для вузов по профилю «Социальные науки и бизнес» МОи Н РК, 2005 г.

 • Медаль «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан», 2015г.,
 • Медаль ЕНУ «Лев Гумилев», 2015г.;
 • Нагрудным знаком. Почетный работник образования, 2013г.
 • Почетными грамотами МОиНРК, 2005,2012
 • Почетными грамотами ЕНУ им. Гумилева ( 2007-2018),

 

Лютерович Олег Григорьевич – к.п.н., старший преподаватель кафедры туризма и сервиса  

Заслуженный работник туризма РК, академик Международной Академии детско-юношеского туризма и краеведения, г. Москва.

Выпускник – КазГУ им. С.М. Кирова Стаж работы в КазАСТ – 10 лет.

Область научных исследований – экскурсионное дело.

Опубликовано более 50 научных трудов (учебных/учебно-методических пособий),  а также публикации в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор в базе данных информационной компании Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters, Scopus,), в научно-республиканских журналах и материалах Международных, Республиканских конференций.

Преподаваемые дисциплины: Экскурсоведение, Экскурсионный менеджмент, Специфика работы экскурсионного предприятия, Инфраструктура туризма, Философия гостеприимства.

                                    E-mail: oleg_tur_53@mail.ru

Жаксыбекова Динара Кабировна – доктор DBA, старший преподаватель кафедры туризма и сервиса

Член-корреспондент Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения им. А. А. Остапца Свешникова; член Казахского Национального географического общества

 Выпускник Казахского государственного педагогического университета.

 Стаж работы в КазАСТ – 10лет.

Область научных исследований – сфера услуг. Всего опубликовано более 60 научных работ.

Преподаваемые дисциплины: История туризма, Основы туризма, Инфраструктура туризма, Научно-исследовательская деятельность в сфере услуг, Научно-исследовательская деятельность в туризме, Менеджмент туризма, Экскурсионный менеджмент.

E-mail: d.kabirovna@mail.ru

Тульбаева Айгерим Турлыбековна – доктор DBA, старший преподаватель кафедры туризма и сервиса

Тульбаева Айгерим Турлыбековна – доктор DBA кафедры туризма и сервиса. С октября 2021 избрана «Академиком» «Академии детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова», по специальности «Детско-юношеский туризм и краеведение», нагрудный знак «Қазақстан Саяхатшысы». Награждена дипломом I степени «Лучший педагог-2019», Нур-Султан, 2019г. Победитель внутри вузовского конкурса «Лучший эдвайзер года-2019», КазАСТ. Призер Республиканских и международных олимпиад по образовательным программам «Ресторанное дело и гостиничный бизнес» и «Туризм». Обладатель благодарственных писем и почетных грамот за активное участие в республиканском конкурсе «Педагоги XXI века» среди молодых учащихся высших учебных заведений Республики Казахстан, за подготовку студентов к участию в международной студенческой конференции «Тенденции развития туризма и гостеприимства в России» г.Москва, за активное участие в подготовке студентов и повышении качества образования к ХІ Республиканской предметной олимпиаде, проведенной в рамках «Года молодежи» АТУ, «За вклад в развитие туристской отрасли Республики Казахстан», КТА.

Выпускник КазНПУ им.Абая, стаж работы в КазАСТ 12 лет. Область научных исследований – сфера обслуживания. Опубликовано более 35 научных трудов (учебно-методических и учебных пособий), публикации в изданиях научно-республиканских и международных журналах и материалах Международных, Республиканских конференциях, а также публикации в базе Scopus.

Преподаваемые дисциплины на бакалавриате: «Основы индустрии гостеприимства», «Глобальный этический кодекс туризма», «География международного туризма», «Дизайн инфраструктуры индустрии гостеприимства», «Обслуживание массовых мероприятий в сфере услуг» и «Технология обслуживания в ресторанном и гостиничном бизнесе». В магистратуре «Методика преподавания туристских дисциплин» и «Трансформация конфликтов в индустрии туризма».

E-mail: aika_tu81@mail.ru

Еспенбетов Нуркелди Сатаевич – доктор PhD, директор научно-исследовательского института туризма

Член-корреспондент Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца Свешникова, нагрудный знак «Қазақстан Саяхатшысы», удостоверения «Инструктор туризма».

Выпускник – КазНПУ им. Абая специальность «География» специализация «Туризм». № 000322

Стаж работы в КазАСТ – 9 лет.

Область научных исследований – спортивный туризм.

Опубликовано более 20 научных трудов (учебных/учебно-методических пособий, а также публикации в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор в базе данных информационной компании Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters, Scopus, РИНЦ), в научно-республиканских журналах и материалах Международных, Республиканских конференциях.

Преподаваемые дисциплины: Логистика в туризме, Логистика в сфере услуг, Техника и тактика активных видов туризма, Морально-психологический  подготовка туриста, Детско-юношеский туризм, Гостиничный хозяйство.

E-mail: espenbetov87@mail.ru

Кадырбекова Динара Сериковна – доктор PhD, старший преподаватель кафедры туризма и сервиса

С 2013 года, член – корреспондент Академии детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова, по специальности «Детско-юношеский туризм и краеведение».

 С 2016 года, World Federation of Tourist Guide Associations – Национальны тренер

Выпускник – КазНПУ им. Абая. Стаж работы в КазАСТ – 7 лет.

Область научных иследований – сфера обслуживания.

Опубликовано более 25 научных трудов в научно-республиканских журналах и материалах Международных, Республиканских конференциях. (учебно-методических пособий), а также публикации в В базе Scopus, В базе КОКСОН МОН РК.

Преподаваемые дисциплины: Музееведение, География международного туризма, Краеведение Жетысу, Основы туристко-краеведческой работы,  Делевой этикет

E-mail: 6537275@mail.ru

 

Ушкулакова Гулнара Мукамеденовна – магистр, старший преподаватель кафедры туризма и сервиса

Победитель олимпиады Республиканский конкурс «Лучшие специалисты туристский индустрии Республики Казахстан» г.Алматы, 2016

Выпускник – КазНУ им.аль-фараби, ҚазНПУ им.Абая. Стаж работы в КазАСТ – 7 лет.

Область научных иследований – сфера обслуживания.

Опубликовано более 20 научных трудов (учебных пособий, электронных учебных пособий), а также публикации в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор в базе данных информационной компании Томсон Рейтер (Web of Science, Thomson Reuters, Scopus, РИНЦ), в научно-республиканских журналах и материалах Международных, Республиканских конференциях.

Преподаваемые дисциплины: Основы индустрии гостеприимства. Глобальный этический кодекс туризма, Материально-техническая база в сфере услуг. Туроперейтинг, Особенности работы экскурсионных предприятии, Менеджмент ресторана и гостиниц, Основы предпринимательской деятельности в РДГБ, Экскурсоведение, Материально- техническая  база в сфере услуг, Особенности проведения экскурсии по различным темам, Учет и аудит в сфере услуг, Международная индустрия ресторанного и гостиничного бизнеса, Ресторанное дело в Казахстане, Экскурсоведение и туристские центры мира, Ресторанный и гостиничный маркетинг.

E-mail: gulnara.ushkulakova@mail.ru

Ахмедова Салтанат Жолдасбековна магистр, старший преподаватель кафедры туризма и сервиса

Обладатель благодарственных писем Президента РК Н.А.Назарбаева за активное участие в избирательной кампании Президента Республики Казахстан. Выпускник – АГУ им. Абая (международный туризм). Стаж работы в КазАСТ – 3 год.

Область научных иследований – сфера обслуживания.

Опубликовано более 15 публикаций в научно-республиканских журналах и материалах республиканских конференций, 3 учебно-методических пособия, а также публикации в базе КОКСОН МОН РК.

Преподаваемые дисциплины: экономические расчеты в современном бизнесе; планирование, организация и нормативно-правовые основы туристского бизнеса; международная индустрия гостиничного и ресторанного бизнеса; гостиничное хозяйство; ресторанное дело; деятельность фронт-офиса; введение в НАССР; стандартизация и сертификация в сфере услуг.

E-mail: a_saltanat@list.ru

Дюсеекева Еркегуль Талгатовна – магистр, старший преподаватель кафедры туризма и сервиса

Выпускник Кокшетауский университет имени Ш.Уалиханова: бакалавр «Туризм», стаж работы в КазАСТ 3 года.

Опубликовано более 10 публикаций в научно-республиканских журналах и материалах республиканских конференций, а также публикации в базе КОКСОН МОН РК.

Название преподаваемых дисциплин:

 • Барное дело
 • Анимация в гостеприимстве
 • Гостиничное дело в Казахстане
 • Учет и отчетность материально-технической базы сферы услуг
 • Управление проектами в туризме

E-mail:  erkegul-94@mail.ru

Миниханова Светлана Викторовна – магистр, старший преподаватель кафедры туризма и сервиса

Выпускник ЮКГУ им. М.Ауэзова. Стаж работы в в сфере туризма 15 лет.

Стаж работы в КазАСТ – 7 лет.

Область научных исследований – сфера обслуживания и информационные технологии в туризме.

Директор ИП «Grand Ways International», туризм и неимиграционные визы, членство КТА, авторизованный преподаватель курса «Amadeus Basic Course», генеральный директор ТОО «Электронный портал по оформлению виз и путешествий», международный и внутренний  туризм, иммиграция, директор ТОО «Go2KZ», трудоустройство за рубежом, туризм и иммиграции, член УМО ГУП «Туризм».

Преподаваемые дисциплины: New information technologies of  service providers, New information technologies in tourism, Новые информационные технологии в сфере услуг, Новые информационные технологии в туризме, Реклама в сфере услуг, Рекламно-информационная деятельность в туризме, Туроперейтинг.

E-mail: minikhanovasvetlana@gmail.com

Батырбеков Нуржан Нурланбекович – магистр, старший преподаватель кафедры туризма и сервиса

Является членом Республиканского общественного объединения «QazaqGeography». Кандидат мастера спорта по спортивному скалолазанию. Победитель конкурса номинации «За лучшую научную студенческую работу 2018 года» по разделу «Туризм» и «Лучший эдвайзер 2020 года». Автор 10 статей которые опубликованы в Республиканских научно-методических журналах, и в Международных научно-практических конференциях.

Преподаваемые дисциплины: Активные виды туризма, туристское многоборье, спортивный туризм.

E-mail: cj_nurik@mail.ru

Кулахметова Раушан Амантаевна – магистр, старший преподаватель кафедры туризма и сервиса

Выпускник Казахской академии спорта и туризма. Стаж работы в КазАСТ – 6 лет. Опубликовано более 10 научных трудов, а также публикации в изданиях, в научно-республиканских журналах и материалах Международных, Республиканских конференциях.

Преподаваемые дисциплины: Tourist centers of the world, The tourist recreational resources of Kazakhstan, Food and Beverage

E-mail: kia.sun.com@gmail.com